വാര്‍ത്താക്കുറിപ്പ്‌

കുമളി: അടിയന്തിര ഘട്ടങ്ങളിൽ രക്താനം ചെയ്യാനും സ്വീകരിക്കാനും പുതിയ ഓൺലൈൻ  സംവിധാനം നിലവിൽ വരുന്നു. കുമളി കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരുസംഘം യുവാക്കളാണ് സംരംഭത്തിന് പിന്നിൽ. രക്തം ദാനം … Read More